full screen background image

beebialbum.ee kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.beebialbum.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on Nugris OÜ (edaspidi haldaja), registri kood 12781576, postiaadress: Sõpruse pst 215-57, 13422 Tallinna linn, Harjumaa, Eesti, e-mail info[at]beebialbum.ee.

1.2. Veebikeskkonna haldaja ja kõik selle kasutajad (edaspidi kasutaja) on kohustatud järgima veebikeskkonna kasutustingimusi.

1.3. Haldaja võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.4. Haldaja ei vastuta veebikeskkonda laetava info õigsuse ega täpsuse eest.

1.5. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, siis rakendatakse lehtetu sätte asemel seaduses sätestatut.

2. Materjalid ja viited

2.1. Haldaja veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ning avaldamise õigus kuulub haldajale.

2.2. Haldaja võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

2.3. Kasutaja ei tohi veebikeskkonda sisestada informatsiooni, mis ei ole vastavuses veebikeskkonna sisuga. Muu hulgas on keelatud veebikeskkonda sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt.

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

3.1. Haldaja töötleb isikuandmeid, mille kasutajad on veebikeskkonda sisestanud vaid isikuga kontakti saamiseks, sh teenuse osutamiseks (nt toote saatmine isiku kontaktandmetes märgitud aadressile).

3.2. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti arendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada veebikeskkonna teenuseid.

3.3. Haldaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

3.4. Haldajal on õigus säilitada kasutaja andmeid ajavahemikus, mis on vajalik veebikeskkonna funktsioonide täitmiseks.

3.5. Haldaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud haldaja valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel, eelkõige postiasutustele, kelle abiga toimub haldaja pakutavate teenuste osutamine.

3.7. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.

3.8. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks haldaja poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud haldaja e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

4. Autoriõigused

4.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad haldajale või on haldajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

4.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja haldajale loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Haldajal on õigus kasutaja edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid toimetada, kohandada, parandada ja modifitseerida.

5. Tasumine

5.1. Kõikide haldaja pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning haldaja esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul.

5.2. Tähtaegselt tasumata arvete puhul katkestab haldaja kasutajaga arvel märgitud tasulise teenuse esitamise.

6. Küpsiste kasutamine

6.1. Veebikeskkond kasutab küpsiseid (cookie) et pakkuda kasutajatele paremat kasutusmugavust.

6.2. Küpsistega ei koguta ega salvestata kasutajate isiklikku infot.

7. Lõppsätted

7.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja haldaja vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused haldaja ja seotud kolmandate isikute ees.

7.2. Haldajal on õigus omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonnas kasutaja avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

7.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.